ประวัติโรงเรียน

               เมื่อปี พ.ศ. 2519 พระครูประศาสน์วรคุณ (สอน มะโนรัตน์) พร้อมด้วย  พระมหาฤหัส ปภากโร(ฤหัส มะโนรัตน์) และผู้นำชุมชน ได้ริเริ่มร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยขอรับบริจาคที่ดินจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน  6 ราย  ได้พื้นที่รวม  48 ไร่   1  งาน 84.7  ตารางวา กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่  23   เมษายน พ.ศ.  2520  คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนร่วมกันเสียสละทรัพย์และแรงงานสร้างอาคารชั่วคราว 1  หลัง และได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  4  มิถุนายน พ.ศ.  2520  ตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่10  ตำบลหนองใหญ่  อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ปี 2535 เปิดทำการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี 2546 โรงเรียนได้เปลี่ยนมาสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 2  สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ
ปี 2552  โรงเรียนได้เปลี่ยนมาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

                ปัจจุบันเปิดทำการสอนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 มีนักเรียนทั้งหมด   287 คน ห้องเรียน จำนวน 12  ห้องเรียน คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   รวมทั้งสิ้น จำนวน  27  คน  จากอดีตถึงปัจจุบันโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ มีผู้ริหารทั้งสิ้น จำนวน  11  คน คนปัจจุบัน คือ นายสีลา มะเค็ง

 1,823 total views,  2 views today