ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ปี พ.ศ.
1 นายโสฬส  วรรณวงษ์ พ.ศ. 2520 – 2523
2 นายเสถียร  ทวีชาติ พ.ศ. 2523 – 2530
3 นายสุรพล  ขันเงิน พ.ศ. 2523 – 2530
4 นายชัชวาลย์  สุทธิศร พ.ศ. 2530 – 2533
5 นางสาวสุนทรี  ทองสุทธิ์ พ.ศ. 2533 – 2537
6 นายบุญชิต  ประจันตะเสน พ.ศ. 2537 – 2542
7 นายสมพร  อาษา พ.ศ. 2542 – 2546
8 นายเกียรติศักดิ์  โพธิวัฒน์ พ.ศ. 2546 – 2553
9 นายจิตตนาถ  สิงห์โต พ.ศ. 2556 – 2558
10 นายพลพัทธชัย  งามแสง พ.ศ. 2558 – 2561
11 นายสีลา  มะเค็ง พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน

 1,754 total views,  4 views today