คณะกรรมการสถานศึกษา

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตำเเหน่ง
1 นายวิมลศักดิ์  ลุนลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 นายธรณินทร์  มะโนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสุพิศ  บัวพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายธีรวิชญ์  ศรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายเดชศักดิ์  มะโนรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายพิเชษฐ์  นาห่อม ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายสมหมาย  พรจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นางประเสริฐศรี  จักรสาน ผู้แทนองค์กรชุมชน
9 นายโชคชัย  ไชยโย ผู้แทนศิษย์เก่า
10 นายชัชพล  เพ็งเเจ่ม ผู้แทนองค์ปกครองท้องถิ่น
11 พระมหาสำราญ สุเมโธ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
12 ดต.ศิริศักดิ์  แสงใส ผู้แทนผู้ปกครอง
13 นายสมพอง  สมศรี ผู้แทนองค์กรศาสนา
14 นางรัตติชานันท์  บัวไข ผู้แทนครู
15 นายสีลา  มะเค็ง กรรมการเเละเลขานุการ

 1,557 total views,  1 views today