วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
” โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมผู้เรียนให้สุขภาพดี
มีสุนทรียะ   เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานมัธยมศึกษาไทย 4.0 ”

ปรัชญาโรงเรียน
     “ นตฺถิ   ปัญญา   สมาอาภา ”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

 2,086 total views,  1 views today