O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นต้น

 416 total views,  1 views today