ข้อมูลนักเรียน

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 37 65 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 29 27 56 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 29 25 54 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 86 89 175 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 29 35 64 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 28 46 74 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 27 29 56 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 84 110 194 6
รวม 170 199 369 12

 1,942 total views,  1 views today