ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ผ่านการประเมินได้รับคะเเนน 96.91 คะเเนน อยู่ในระดับ AA🎖🏆

 32 total views,  2 views today